تماس
جلسه دموکاتالوگ
نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

حجم خریدها و سفارشات خارجی در سازمان های فعال در امر بازرگانی، نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان کالا به سیستمی برای نگهداری سوابق خرید را ایجاب می کند. استفاده از نرم افزار خرید و سفارشات خارجی در جهت تامین نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان کالا الزامی است. پیاده سازی نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم در شرکت ها از راکد ماندن سرمایه جلوگیری می کند و مانع از تحمیل هزینه های مازاد انبار کالا با برنامه ریزی به موقع با استفاده از نرم افزار خرید خارجی برای تامین کالا می‌شود.  به این معنی که به واسطه نگهداری سوابق خرید، وضعیت مالی و آماری سفارشات پیشین، ابزار مناسبی را جهت تصمیم گیری برای خریدهای آینده در اختیار مدیران بخش بازرگانی قرار خواهد داد.

دانلود کاتالوگ

مزایای نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

نرم افزار خرید و سفارشات خارجی که با نام های دیگری از جمله نرم افزار خرید خارجی، نرم افزار تدارکات خارجی و سیستم تامین ارزی نیز شناخته می شود، در واقع یک نوع ابزار برای تسریع و تسهیل جریان مالی، جریان اطلاعات و جریان مواد در خریدهای برون مرزی می باشد.  در نرم افزار سفارشات خارجی آرین سیستم برای عملیات پیگیری سفارشات می توان مسیر هر سفارش کالا را بر اساس تعریف مشخص شده ای که به عنوان الگوی سازمان تعیین شده تنظیم کرد تا بر اساس نیاز ، امکان نمایش مراحل خاص داده ها در نرم افزار سفارشات خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی های اختصاصی نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم، عملیات سیستم چند ارزی را پوشش می دهد. ثبت اطلاعات حواله ارزی در نرم افزار خرید و سفارشات خارجی فراهم است. محاسبه قیمت تمام شده کالا در این سیستم تعریف شده و امکان ردیابی اطلاعات سفارش خارجی نیز وجود دارد. همچنین امکان اتصال خودکار به سیستم حسابداری نیز در نرم افزار خرید خارجی آرین سیستم فراهم است. محاسبات بهای تمام شده، پیگیری سفارشات خارجی و مدیریت اسناد مربوطه در نرم افزار خرید خارجی آرین سیستم به نحوی صورت می گیرد، که عملیات کنترل کیفیت با بخش مالی و انبار در ارتباط باشد. در نهایت با امکان تنظیم برگ ها، مراحل ثبت حسابداری سفارشات در نرم افزار سفارشات خارجی مشخص خواهد شد.

پیگیری سفارشات در سیستم خرید خارجی آرین سیستم

در نرم افزار سفارشات خارجی برای عملیات پیگیری سفارشات می توان مسیر هر سفارش کالا را بر اساس تعریف مشخص شده ای که به عنوان الگوی سازمان تعیین شده تنظیم کرد تا بر اساس نیاز، امکان نمایش مراحل خاص داده ها در نرم افزار سفارشات خارجی مورد استفاده قرار گیرد. برای پیگیری عملیات حسابداری سفارشات خارجی، نرم افزار سفارشات خارجی آرین سیستم قابلیت ایجاد، ارسال و مدیریت اسناد حسابداری را دارا می باشد و تمام اطلاعات و اسناد مربوط به سفارشات مانند یک سند حسابداری به صورت مکانیزه به واحد انبار و مالی ارسال می شود.

امکانات نرم افزار خرید و سفارشات خارجی

 امتیاز دهی به هر یک از تامین کنندگان و تعریف تامین کنندگان کالا با استفاده از نرم افزار خرید خارجی
 گروه بندی تامین کنندگان کالا و خود کالا در نرم افزار خرید خارجی به صورت درختواره ای
 تعریف پارامترهای مورد نیاز جهت ارزیابی تامین کنندگان در نرم افزار خرید خارجی
 تعریف فرایند و رویه های خرید و تدارکات در نرم افزار خرید خارجی و نیز قابلیت ردیابی عملیات خرید
 تعریف تنخواه داران در نرم افزار خرید خارجی و نیز معرفی پرسنل واحد بازرگانی

دانلود کاتالوگ

 صدور سند درخواست خرید کالا در نرم افزار خرید خارجی و نیز خدمات بر اساس درخواست کالا از انبار
 صدور سند سفارش خرید کالا و خدمات بر مبنای درخواست خرید کالا
 تعیین نوع خرید بر مبنای دریافت استعلام ، برگزاری مناقصه و خریدهای جزئی با استفاده از نرم افزار خرید خارجی
 استفاده از نرم افزار خرید خارجی برای صدور سند فاکتور خرید و برگشت از خرید کالا و خدمات بر مبنای پیش فاکتور درخواست خرید کالا و خدمات
 تسهیم عوامل خرید اعم از هزینه حمل و نقل، تخفیف ، عوارض گمرک و … بر روی تک تک کالاها و خدمات از سند فاکتور خرید در نرم افزار خرید خارجی

دانلود کاتالوگ

 صدور سند برگ تحویل کالا در نرم افزار خرید خارجی بر مبنای فاکتور خرید کالا
 صدور سند برگشت از خرید کالا در نرم افزار خرید خارجی بر مبنای برگ تحویل کالا
 کنترل و تایید اسناد خرید کالا و خدمات در هر یک از مراحل خرید در نرم افزار خرید خارجی

دانلود کاتالوگ

گزارشات خرید کالا و خدمات در نرم افزار خرید خارجی بر مبنای کالا، تامین کنندگان، انبار، پرسنل خرید و سایر پارامترها
 گزارشات تامین کنندگان گروه کالا و خدمات خاص در نرم افزار خرید خارجی
 گزارشات پیگیری کالا نرم افزار خرید خارجی و نیز خدمات بر اساس اسناد مرجع دار
 گزارشات مقایسه ای وضعیت حسابداری خرید در نرم افزار خرید خارجی برای تامین کنندگان کالا و خدمات
 گزارشات استعلام های دریافتی در نرم افزار خرید خارجی از تامین کنندگان
گزارشات اقلام ارسالی تامین کنندگان بر اساس کالا، گروه کالا، انبار و… در نرم افزار خرید خارجی
 گزارشات نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات برای نرم افزار خرید خارجی

دانلود کاتالوگ

نرم افزار خرید و سفارشات خارجی با چه سیستم های دیگری مرتبط است؟

چارت نرم افزار سفارشات خارجی آرین سیستم

زیر سیستم های مرتبط با نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

دریافت و پرداخت
انبار و حسابداری انبار
BPMS
خرید و تدارکات
دریافت و پرداخت

تمام هزینه‌ها و درآمد‌های سازمان تحت عنوان دریافت و پرداخت‌ها در حساب‌های مشخص و مرتبط با خود ثبت می‌شوند. در واقع واحد خزانه داری به عنوان قلب مالی سازمان به حساب می‌آید.
سیستم خزانه داری، برای کنترل نقدینگی، عملیات و حساب‌های بانکی و دریافت و پرداخت است. بنابراین نرم افزار خرید خارجی ضمن حفظ ارتباط با واحدهای خرید و فروش و انبار، برای بررسی سفارشات جدید نیاز به ارتباط مستقیم با سیستم خزانه داری سازمان خواهد داشت.

نرم افزار خزانه داری
انبار و حسابداری انبار

خریدها و سفارشات ثبت شده توسط واحد سفارشات خارجی پس از دریافت توسط سازمان در انبار ذخیره می‌شوند. در صورت عدم هماهنگی بین بین واحد انبار و سفارشات خارجی، ذخیره سازی محصولات به مشکل می‌خورد.
کسب اطلاعات دقیق و به‌هنگام از وضعیت موجودی‌های سازمان، مدیریت فرآیندهای انبارداری، برای پرهیز از انبارکردن کالاها و بهره‌برداری بهینه از منابع مالی، مواد و کالاهاى مورد‌نیاز سازمان خود را درست در زمان نیاز دریافت کردن، از نیازهای اولیه و مهم مدیران است.

نرم افزار انبارداری
BPMS

هماهنگی‌هایی که از زمان ثبت سفارشات خارجی و خرید محصولات تا زمان دریافت و انبارکردن کالاها انجام می‌شود، نیاز به برنامه ریزی دقیق و مدلسازی قوی جهت افزایش سرعت و بهبود فعالیت‌ها دارد.
نگاه فرآیندگرا و یکپارچه در سیستم BPMS در بخش خرید سفارشات خارجی الزام میدارد که این بخش بصورت فرآیندهای کاری به هم متصل و فراساختاری پیاده‌سازی گردد تا هماهنگی واحدهای مختلف به عنوان نتیجه قابل اتکا در سیستم سفارشات خارجی پیاده گردد.

نرم افزار BPMS
خرید و تدارکات

خرید و سفارشات خارجی همانند واحد خرید و تدارکات به تامین کالاها و محصولات سازمان می‌پردازد. با این تفاوت که در خرید خارجی کالاها از خارج از کشور خریداری و وارد شرکت می‌شوند.
خرید و تدارکات عملیات خرید داخلی و خرید خارجی را با رعایت کلیه محاسبات بهای تمام شده و عملیات کنترل کیفیت به ثمر می‌رساند. این فرآیند در انبار و بخش مالی نیز اجرایی شده و ترتیب ثبت تمامی برگه ها به صورت قابل تنظیم خواهد بود.

نرم افزار خرید و تدارکات

درخواست دمو رایگان نرم افزار خرید و سفارشات خارجی

درخواست نمایش نرم افزار خرید وسفارشات خارجی آرین سیستم را به صورت کاملا رایگان برای کارشناسان فروش ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیرند و در خصوص خرید نرم افزار سفارشات خارجی آرین سیستم به شما کمک کنند.

سوالات متداول نرم افزار خرید و سفارشات خارجی آرین سیستم

گزارشات خرید کالا، تامین کنندگان، گزارشات پیگیری کالا، گزارشات مقایسه ای وضعیت حسابداری خرید، گذارشات اقلام ارسال شده و …

گزارشات پیگیری کالا در نرم افزار خرید خارجی و نیز ارائه خدمات بر اساس اسناد مرجع دار است.

بله. سیستم خرید و تدارکات آرین سیستم عملیات خرید داخلی و خرید خارجی را به همراه تمامی محاسبات بهای تمام شده انجام می دهد.

در نرم افزار سفارشات خارجی برای عملیات پیگیری سفارشات می توان مسیر هر سفارش کالا را بر اساس تعریف مشخص شده ای که به عنوان الگوی سازمان تعیین شده تنظیم کرد تا بر اساس نیاز ، امکان نمایش مراحل خاص داده ها در نرم افزار سفارشات خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

گروه بندی تامین کنندگان کالا و خود کالا در نرم افزار خرید خارجی به صورت درختواره ای است.

تماس با واحد فروش