بیشتر بخوانید

خواندن این مقاله جذاب را از دست ندهید!

با توجه به اهمیتی که نرم افزار حسابداری در سازمان های مختلف دارد ، آشنایی با مقاله های انگلیسی حسابداری و کتاب های معتبر در  زمینه سیستم حسابداری کمک بسیاری به فراگیری بهتر این رشته خواهد کرد ، به همین دلیل در این قسمت به معرفی و ارائه یکی از معتبرترین مقاله انگلیسی برنامه حسابداری مدیریت تحت عنوان “Human capital accounting: A literature review” می پردازیم.

مقاله Human capital accounting یا حسابداری سرمایه انسانی در سال 2016 توسط Remi Chukwudi Okeke از گروه تشکیلات دولتی و دولت محلی دانشگاه نیجریه ارائه شده است.

کلمات کلیدی که در این مقاله حسابداری به زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است به صورت زیر است:

 • Human Capital سرمایه انسانی
 • Human Resource منابع انسانی
 • Accounting حسابداری
 • Literature Review مرور پیشینه ادبیات
سرمایه انسانی | آرین سیستم

سرمایه انسانی | آرین سیستم

 این مقاله انگلیسی در مورد مدیریت ، برای گرایش های مختلف رشته مدیریت مانند حسابداری مدیریت ، مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی و مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای آشنایی بیشتر با این مقاله انگلیسی در مورد حسابداری به معرفی فهرست مطالب در این مقاله می پردازیم:

 • ABSTRACT ، چکیده مقاله
 • Introduction ، مقدمه
 • Reviewing the conceptual prefixes ، بررسی پیشوند های مفهومی ، سرمایه انسانی و مترادف آن
 • The focal literature review ، بررسی ادبیات پیشینه کانونی ، مسائل تاریخی
 • Conceptual issue ، مسائل مفهومی
 • The empirical issues ، مسائل تجربی
 • Concluding remarks ، نتیجه گیری
 • References ، منابع

چکیده مقاله فارسی و انگلیسی Human Capital

ABSTRACT

This study interrogates the meaning and conceptual nuances of human capital accounting and additionally highlights its empirical dimensions. A critical aspect of the concerns of the study borders on the validity of an interdisciplinary interpretation of the trajectories of human capital accounting. The methodology of the study is purposively the literature review. The study has attempted to underscore the essential aspects of the critical developments in the subject matter of human capital accounting. It has also tried to draw attention to the shortcomings of earlier studies, while showing the strengths of the influential types of such previous researches. Finally, the interdisciplinary thesis of the problem of the study was upheld, as having a large measure of validity. The empirical import of the concept of human capital accounting however, remains contentions. Consequently, continuous interdisciplinary research-engagement is recommended as an outcome of the study.

خلاصه فارسی از چکیده مقاله انگلیسی Human capital accounting

این مقاله به بررسی معنا و تفاوت های ظریف حسابداری سرمایه انسانی و ابعاد تجربی آن می پردازد. یکی از جنبه های اساسی مطالعه این مقاله تفسیر میان رشته ای از سیر گذر سیستم حسابداری سرمایه انسانی است. متدولوژی این پژوهش ، بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش به صورت هدفمند است. تلاش اصلی این پژوهش برای تاکید کردن بر جنبه های اساسی توسعه در حسابداری سرمایه انسانی است. هم چنین در این مقاله نقاط ضعف مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته است ، در کنار نقاط قوت پژوهش ها ارائه شده است.

مقدمه مقاله Human capital accounting

Introduction

What is human capital accounting? In the context of research and scholarship, does human capital accounting possibly belong to the social sciences or wholly to the field of accountancy and allied professions? In empirical terms, what does human capital accounting truly represent or embed? Is human capital accounting a tool of public administration or business administration? Is it an interdisciplinary area of theoretical and empirical engagement? Is human capital accounting researchable in public administration, specifically in the area of human resource management? Indeed, these are the research questions that motivated this study. Consequently, the methodology of the study is a literature review. In the process of examining the extant literature, answers to the aforementioned questions shall begin to unfold. This study is therefore considered significant because, there are still universally, grey areas to be sorted out on the subject matter of human capital accounting. It is intended that the results of the study will enkindle interest in further research on the subject matter of human capital accounting. Moreover, the primary purpose of a literature review is to display and underscore the state of affairs on a certain topic. Incidental to the presentation of such state of affairs, subsequent researches are designed and solutions engendered to societal problems. An underlying assumption of this study therefore is that academic research should generate improvement in management systems (Flamholtz et al., 2002). Furthermore, in extant literature, the concepts of human capital, intellectual capital, human asset and human resource accounting are indeed, used interchangeably. In this review, while the conceptual underpinning remains human capital accounting, this exchangeability methodology shall also be maintained.

خلاصه فارسی از مقدمه مقاله انگلیسی Human capital accounting

در این قسمت به ارائه توضیحاتی در رابطه با مقدمه مقاله می پردازیم. در مقدمه مقاله به توضیح اینکه سرمایه منابع انسانی چیست ، می پردازد. در این قسمت سوالاتی در مورد اینکه حسابداری سرمایه انسانی ، وابسته به علوم اجتماعی است یا علم حسابداری ، ارائه شده است. هم چنین سوالات دیگری که مطرح شده است به صورت زیر بوده است:

در شرایط  تجربی حسابداری سرمایه انسانی نماینده و نشانگر چیست؟ آیا حسابداری سرمایه انسانی یک ابزار مدیریت عمومی است یا یک ابزار مدیریت تجارت و کسب و کار؟ آیا حسابداری سرمایه انسانی به طور خاص در حوزه منابع انسانی فعالیت می کند؟ در حقیقت این سوالات انگیزه پژوهش و ارائه این مقاله بوده اند.

 

Reviewing the conceptual prefixes

این بخش از مقاله تحت عنوان Reviewing the conceptual prefixes: Human capital and its synonyms ، به بررسی پژوهش های گذشته در رابطه با موضوع پژوهش حاضر می پردازد. موضوع اصلی این بخش بررسی پیشوند های مفهومی ، سرمایه انسانی و مترادف های آن است.

The core of this research is on human capital accounting. However, a critical aspect of the methodology of the study is the determination of what human capital as a distinct concept represents. Hence, according to Schultz (1961), among the few who had looked on human beings as capital, there were three distinguished names, the philosopher economist, Adam Smith, and von Thünen (Von Thünen & Schumacher-Zarchlin, 1875) and Irving Fisher (Fisher, 1906). Nevertheless, according to Becker (1964), human capital refers to the productive capabilities of people. It is indicative of a trend in scholarship and organizational productivity whereby the generic issue of capital becomes fully perceived (and treated) as a value of economic means, capitalized in physical and human resources (Dobija, 1998). Consequently, human capital is about the quality of people within organizations. It is a metaphor about the economic potential of education and training (Teixeira, 2005). Human capital is also the profit lever of the knowledge economy (Bontis & Fitz-Enz, 2002). It has also been defined (on an individual level) as the combination of these four factors: genetic inheritance; education; experience; and attitudes about life and business (Hudson, 1993 in Bontis & Fitz-Enz, 2002). This leads us to what Becker (1962) denoted as the imbedding of resources in people or (more conventionally conceptualized) the investing in human capital. This is probably what Jones (2011), citing Hendrick (2002), calls the instantiation of ideas (e.g. surgical, engineering, managerial techniques) into people. Consequently, after developing a theory of investment in human capital or the instantiation of ideas into people, with an emphasis on empirical implications rather than on formal generalizations (Becker, 1962) what becomes the next critical trajectory in human capital theorization? Is it human capital accounting? However, let us in our interchangeability procedure; further bring to light, some conceptual synonyms to the concept of human capital Human Resources (HR) are people’s energies, skills, talents and knowledge, which are, or which potentially can be applied to the production of goods or rendering useful services (Micah et al., 2012). Human resources have been identified as one of the main sources of competitive advantage by many organizations in today’s economy (Bassey et al., 2012). Human resources can be a source of sustained competitive advantage among organizations because, they meet the criteria of being valuable, rare, inimitable, and nonsubstitutable (Wright et al., 1993). Resource-based theorists therefore argue that human assets can be a source of sustainable advantage because, tacit knowledge and social complexity are hard to imitate (Coff, 1997). Then, is human capital, conceptually and empirically distinct from human resources? Wright et al. (1994) refer to human resources as the pool of human capital under the firm’s control in a direct employment relationship. We also consider intellectual capital, which is packaged useful knowledge (Stewart, 1997). Brooking (1996) further describes intellectual capital as the term given to the combined intangible assets which enable the company to function. Furthermore, International Federation of Accountants (1998) in Brennan and Connell (2000) posits that intellectual capital can be thought of as the knowledge-based equity of a company. Citing Edvinsson and Malone (1997), Brennan and Connell (2000) highlight that in 1993, Leif Edvinsson, in a supplement to Skandia’s annual report, used for the first time, the word “intellectual capital”’ instead of the accounting term, “intangible assets”. Finally, in this section of the study, according to Bontis and Fitz-Enz (2002), human capital is also a primary component of the intellectual capital construct.

The focal literature review

بخش بعدی مقاله تحت عنوان The focal literature review: Historical issues ، همانند بخش قبل به بررسی پژوهش های گذشته در رابطه با موضوع پژوهش حاضر می پردازد. موضوعی که در این بخش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است ، بررسی پیشینه ادبیات کانونی ، مسائل تاریخی است. به دلیل طولانی شدن مطالب ، بخش کوتاهی از این قسمت ارائه شده است، برای مطالعه این بخش به طور کامل ، می توانید به لینک دانلود مقاله که در انتهای مقاله ارائه شده است ، مراجعه کنید.

In historical context, we find in Singh and Singh (2009) that the first attempt to value human beings in monetary terms was made by Sir William Petty (1623-1687). However, the origin of human resource accounting, they highlight, is found in the work of Rensis Likert who was the first person to use the term “human asset” in the late 1950s. Nevertheless, for the first time, human resource accounting was implemented by Barry Corporation, Ohio (USA) in 1967, under the guidance of Likert and Pyle (Singh & Singh, 2009). Singh and Singh (2009) further posit that some notable efforts for the development of human resource accounting were subsequently made by Schultz (1960), William C Pyle (1967), Flamholtz (1971, 1972 and 1975), Morse (1973), Lev and Schwartz (1971), Jaggi and Lau (1974), Kenneth Sinclare (1978), etc. Accordingly, Roslender et al. (2006), citing Flamholtz (1974, 1985, 1999), opined that in due course, Flamholtz became the principal figure within human resource accounting, by contributing the concept’s most authoritative textbooks. Furthermore, in this study, the historically hued submissions of Bullen and Eyler (2010) are found immensely appealing.

Conceptual issue

یکی دیگر از بخش های این پژوهش Conceptual issue یا مسائل مفهومی است. این بخش به تعریف حسابداری سرمایه انسانی می پردازد. حسابداری سرمایه انسانی به عنوان یک فرایند شناسایی ، توصیف ، اندازه گیری و برقراری ارتباطات و اطلاعات در مورد منابع انسانی ، به منظور تسهیل فرایند مدیریت در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

The empirical issues

 بخش دیگر از این مقاله ، The empirical issues یا مسائل تجربی است. در این قسمت از مقاله بخش کوتاهی از مسائل تجربی را ارائه می دهیم. برای مطالعه کامل آن ، به لینک دانلود که در انتهای مقاله ارائه شده است ، می توانید مراجعه کنید.

According to Kirfi and Abdullahi (2012), it is essential to note that human resource accounting is comparatively a new but a very sensitive development in the accounting field. And there appears to be a somewhat consensus that its adoption, is a response to the challenging questions posed by the prevailing trends, which view human resource as most instrumental in the production process. Hence, according to Flamholtz and Main (1999), despite the obvious shift in economic reality, the management accounting field had not yet developed sufficient tools to measure the value of intellectual capital. They saw human resource accounting as one accounting tool that is directly relevant to such measurement. Miller (1996) thus adds that spurred by the emerging “knowledge economy”, government policy makers, human resource managers, financial accountants and educators, are developing methods for systematically evaluating and recording knowledge assets acquired through experience, education and training. Miller’s firm position is that it is possible in terms of economic theory, and feasible from the perspective of accounting practices, to implement new human capital information and decision-making systems. This entails human resource accounting. Therefore, human resource accounting is considered as applying accounting concepts and methods in human resource management and it can be considered as assessing, monitoring, costing and valuating tools for human resources of every organization (Bavali & Jokar, 2014).

نتیجه مقاله Human capital accounting

Concluding

Human capital accounting is essentially, the identification and recognition in specific terms, of the human value in organizational productivity. In the context of research and scholarship, it possesses multidisciplinary trajectories. In empirical terms, its import is contentious. Indeed, a literature review may not be an exhaustive documentation. However, it must highlight the essential aspects of the critical developments in the subject matter or topical issue. It must be authoritative enough to uncover the shortcomings of earlier studies and furthermore, show the strengths of the influential types of such previous researches. Invariably, a good literature review would chart a course for future investigations. In precise terms, a literature review of some significance is expected to expose the gaps in extant literature. It is principally from such gaps that further researches are framed. Consequently, this study has attempted to conform to the foregoing requirements of an impactful investigation. The study is concluded by stating that the empirical import of human capital (human resource accounting) will be difficult to convincingly establish and universally recognized. This study has further highlighted these difficulties and recommends that further investigations be continued from here, in strongly determining beyond alluring theorizations, the empirical importance of human capital accounting.

دانلود مقاله حسابداری سرمایه انسانی | آرین سیستم

دانلود مقاله حسابداری سرمایه انسانی | آرین سیستم

خلاصه فارسی از نتیجه مقاله Human capital accounting

در این قسمت از مقاله نتیجه ای که از تحلیل قسمت های قبل به دست آمده است بیان شده است که خلاصه ای از آن را ارائه خواهیم داد.

حسابداری سرمایه انسانی به تشخیص و شناختن ارزش منابع انسانی در کارایی سازمان گفته می شود و در زمینه مسائل پژوهشی و تحقیق دارای مسیرهای چندگانه ای است.

بررسی ادبیات پژوهش ممکن است جامع و کامل نباشد ، با این حال باید بر جنبه های اساسی آن تاکید کرد تا بتواند نواقص و هم چنین نقاط قوت مطالعات قبلی را آشکار سازد. بررسی ادبیات شکاف های موجود را کشف خواهد کرد و در اثر این شناسایی است که تحقیقات آینده شکل خواهند گرفت.

References

بخش بعدی مقاله ، References یا منابعی است که در تهیه این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. با مطالعه این قسمت  با منابع مختلف درباره این موضوع آشنا خواهید شد و در صورت تمایل برای مطالعه بیشتر ، می توانید به این منابع مراجعه کنید.

با توجه به اهمیتی که فراگیری نرم افزار حسابداری ارزی و نرم افزار حسابداری مالی در تمام سازمان ها دارد ، آشنایی با دانش روز و مقاله های جدید مانند انواع مختلف مقاله انگلیسی حسابرسی ، مقاله انگلیسی حسابداری دولتی و دانلود مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک ، کمک بسیاری به بهبود کارایی افراد خواهد کرد. به همین دلیل در این مقاله سعی کردیم به ارائه و دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت و حسابداری تحت عنوان “Human capital accounting” ، که یکی از جدیدترین و معتبر ترین مقاله ها در این حوزه است ، بپردازیم. امیدواریم استفاده از این مقاله باعث رضایت شما شده باشد.

 

 

دانلود مقاله Human capital accounting

دانلوددانلود فایل : مقاله حسابداری سرمایه انسانی
فرمت : PDF – حجم فایل ۱ مگابایت

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
تماس جلسه دمو کاتالوگ

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

 • شرایط کاری و نیازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار ArianERP در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره‌وری سازمان به شما ارائه دهیم
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم